กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธิดารัตน์ เสารีรัตนเสถียร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุภัทรา จิรัฐติกาลกุลเวท
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2