กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกรรณิกา ประสิทธิือุดมโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางนาถตยา อัมพะวา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2