กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนาวิน ทับเกิด
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1