กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุมาลี แช่มช้อย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายวีรศักดิ์ ผลเกิด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2