กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจุตติ อึ่งเส็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางอรุโณทัย ธนูชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพัชรินทร์ เย็นฉ่ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอนาวิล สินสิงห์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวภาสินี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางมาลีจันทร์ ชาติสุมธิ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1