กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางศศินภา ที่ปรึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายนภดล ที่ปรึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1