กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุมาลี สืบวงษ์รอด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชนาภรณ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1