กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีระศักดิ์ สว่างศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1